“ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ” – ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2015-01-02 12:40

Προδημοσίευση που αφορά την προκήρυξη του Προγράμματος
«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ»
 
Το Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του
ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου
επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8)
στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα
ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και
διεθνείς αγορές.
 
Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική
Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
Υγεία.
 
Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν προκειμένου να αναβαθμιστούν μέσω της αύξησης
των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την
υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και
πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών,
τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Συγχρόνως,
με τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, αναμένεται να ενισχυθούν οι
ικανότητες του παραγωγικού δυναμικού και να επιτευχθεί η αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.
 
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 50.000.000 € (Δημόσια
Δαπάνη) και κατανέμεται στις δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας ως εξής:
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)
 
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική
Ελλάδα
30.000.000
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά,
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
7.000.000
Αττική 9.500.000
Στερεά Ελλάδα 2.000.000
Νότιο Αιγαίο 1.500.000
ΣΥΝΟΛΑ 50.000.000
 
Η χρηματοδότηση γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.
Καθεστώς ενίσχυσης – Προϋπολογισμός έργων–Διάρκεια έργων
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται -σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. ΕΕ
1407/2013 Κανονισμό (De Minimis)- έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους
επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 20.000€ έως 300.000 €
 
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 50% του συνολικού
προϋπολογισμού της επένδυσης.
 
Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας
Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
 
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες
από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
 
Επιλέξιμοι Φορείς – Προϋποθέσεις Συμμετοχής
 
Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση :
Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται
στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά
στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (εκτός του
Τουρισμού): Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια,
Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Υγεία, Υλικά –
Κατασκευές, Πολιτιστική – Δημιουργική Βιομηχανία.
Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από το ΕΤΠΑ (ΕΚ. 1301/2013)
και τον Κανονισμό για τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας-De minimis,
(ΕΚ.1407/2013), καθώς επίσης και οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση, το
λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό.
 
Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν
επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ορισθούν στην προκήρυξή
της.
 
Για τις ανάγκες του προγράμματος (και μόνο) χαρακτηρίζεται ως υφιστάμενη,
επιχείρηση που έχει κλείσει τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν
επενδυτική πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
 να λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας
 να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις
εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης
Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και ατομικές
επιχειρήσεις.
 να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
 να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές
με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία,
όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι
κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο
πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως
ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
 να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι
φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο
κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με
ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι
παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.
 
Επιλέξιμες Ενέργειες
 
 Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση
 Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
 Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή της για την ενίσχυση της
αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών
 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης Τεχνολογίας
 Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα
συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων,
στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και θα
υποστηρίζει τον προσανατολισμό προς νέες αγορές
 Κτιριακή αναβάθμιση υποδομών για την λειτουργία σύγχρονων επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων
 Μηχανολογικός Εκσυγχρονισμός
 
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1.1.2014, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό σχέδιο, πριν την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 
Διαδικασία αξιολόγησης
 
Η Προκήρυξη θα παραμείνει ανοιχτή μέχρις ότου η δημόσια δαπάνη των
υποβληθεισών προτάσεων καλύψει το διαθέσιμο προϋπολογισμό του
Προγράμματος, ανά κατηγορία Περιφερειών.
Οι προτάσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας όπως αυτή καθορίζεται από το
χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής της επένδυσης.
Οι αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος
υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων,
οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και
οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στον Οδηγό του
Προγράμματος.
 
Η προκήρυξη του Προγράμματος, ο Οδηγός εφαρμογής και τα Παραρτήματά του, θα
αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ https://www.antagonistikotita.gr και του
ΕΣΠΑ www.espa.gr

Πίσω

Επαφή

BUSINESS ANALYSIS
Καλαποθάκη 20
4ος Όροφος
Θεσσαλονίκη
Kalapothaki 20
Thessaloniki
Greece

Τηλ, tel : (0030) 2310 275100
(0030) 2310 273888
Fax: 2310 267391

© 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Υλοποιήθηκε από Webnode